w Gorzowie Wielkopolskim

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Izabelę Barbarę Głowacką; Renatę Dorotę Skrzypniak-Młynarczyk; Luizę Marię Moraczewską i Małgorzatę Elżbietę Jakubowską, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teodozję Osiecką-Majchrzak w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24a dnia 26 sierpnia 2011 roku, Repertorium: A 3217/2011.
 2. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony.
 3. Fundacja jest apolityczna, samorządna o charakterze instytucji pożytku publicznego.

§2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) innych przepisów szczegółowych oraz niniejszego statutu.
 2. Organem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§3

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz mieści się w Gorzowie Wielkopolskim, w województwie lubuskim.
 2. Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych podmiotów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Do prowadzenia swych spraw oraz w celach wynikających ze Statutu, Fundacja może zatrudniać pracowników. Zasady zatrudniania pracowników określa Zarząd w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów szczegółowych.

§5

 1. Fundacja może używać odznak i pieczęci z godnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

§6

Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§7

 1. Celami Fundacji jest:
  1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prozwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, warsztatów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
  2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
  3. Występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce.
  4. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez wspieranie akcji zapobiegających rozrodczości zwierząt, wspieranie akcji adopcyjnych, organizowanie pomocy materialnej dla schronisk i przytulisk.
  5. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
 2. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) obejmujących zadania w zakresie
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. działalności charytatywnej;
  7. ochrony i promocji zdrowia;
  8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  11. turystyki i krajoznawstwa;
  12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  13. promocji i organizacji wolontariatu;

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. pozyskiwanie darczyńców,
  2. pozyskiwanie dochodów ze zbiórek pieniędzy,
  3. przyjmowanie wpłat i darów rzeczowych od osób fizycznych i od firm,
  4. współpraca z instytucjami oświatowo – wychowawczymi i kulturalnymi w zakresie wychowania dzieci i młodzież w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
  5. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  6. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.
  7. realizację projektów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
  8. prowadzenie działalności usługowej związanej z opieką nad zwierzętami domowymi
 2. W szczególności wymienione cele i kierunki Fundacja realizuje poprzez nieodpłatną działalność w zakresie:
  1. wydawanie książek (PKD: 58.11.Z),
  2. wydawanie gazet (PKD:58.13.Z),
  3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z),
  4. pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z)
  5. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z)
  6. działalność weterynaryjna (PKD: 75.00.Z)
  7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z)
  8. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B)
  9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 94.99.Z)
  10. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:96.09.Z)
 3. Działania powyższe Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych i zagranicznych), a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i innych.
 4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także przekazania darowizny rzeczowej i pieniężnej.
 5. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowsko w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne.
 6. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie i na zasadach określonych w dziale II, rozdział 1 ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
  1. pozostała sprzedaż (PKD: 47.19.Z)
  2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z)
  3. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD: 47.99.Z)
  4. wydawanie książek (PKD: 58.11.Z),
  5. wydawanie gazet (PKD:58.13.Z),
  6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z),
  7. pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z)
  8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z)
  9. działalność weterynaryjna (PKD: 75.00.Z)
  10. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z)
  11. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B)
  12. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:96.09.Z)
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł. (jeden tysiące zł.) wniesiony gotówką przez Fundatora oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

§11

Dochodami Fundacji mogą być:
 1. darowizny, subwencje i spadki z kraju i zagranicy,
 2. dochody z aktywów, nieruchomości oraz prawa majątkowych, w szczególności papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym,
 3. dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych, darowizn rzeczowych,
 4. wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
 5. odsetki i depozyty bankowe,
 6. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 7. dofinansowania działalności ze środków krajowych i zagranicznych,
 8. dochody z działalności gospodarczej,
 9. środki z programów krajowych i zagranicznych.

§12

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie jej kosztów działalności oraz finansowanie jej działalności gospodarczej.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku zastrzeżenia przez darczyńcę przekazania środków majątkowych na określony rodzaj działalności Fundacji, Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i wówczas Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§14

Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji

§15

Fundatorzy pełnią wszystkie funkcje Rady Fundacji i Zarządu do dnia powołania pierwszego składu Rady Fundacji.

Rada Fundacji

§16

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, a zarazem opiniującym, kontrolującym i nadzorującym działalność Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§17

 1. Rada Fundacji składa się z:
  1. Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. Pozostałych członków Rady Fundacji w liczbie co najmniej dwóch.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, pisemnej rezygnacji lub śmierci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 4. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Uchwały Rady zapadają w obecności minimum dwóch członków Rady.
 9. Rada fundacji sprawując swe funkcje może skorzystać z opinii ocen powołanych w tym celu specjalistów.
 10. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

§18

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędzy Fundacją, a Prezesem i członkami Zarządu Fundacji, w tym wynikających ze stosunku pracy,
  5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji,
  6. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium (nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na podstawie regulaminu),
  7. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Fundacji,
  8. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.


Zarząd Fundacji

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków
 2. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundacji.
 3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa regulamin.
 4. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazywanych do kompetencji innych organów,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  6. powoływanie Dyrektora Fundacji.
  7. składanie sprawozdań z działalności Fundacji właściwemu ministrowi zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Fundacja może za pisemną zgodą co najmniej dwóch uprawnionych Członków Zarządu ustanowić jako pełnomocnika do występowania przed sądami, organami publicznymi, osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami wskazaną osobę, w tym wolontariusza Fundacji.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok.
 7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i doradców oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 8. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji, tracąc wówczas uprawnienia wynikające z §17 ust. 3.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

§21

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji

§22

Uchwałę o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady.

§23

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, to likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz innych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych.

§24

Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 16.09.2011 r. w Gorzowie Wlkp.

Prosimy o wsparcie